สถานที่จัดจำหน่าย

ได้รับอนุญาติใช้ฉลากอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

เลขสารบบอาหารที่ : 10-1-14451-1-0001